Obsah

Farnost

 

Farnost

 

Farní list PRAMEN ze dne 03.07.2022

Pořad bohoslužeb 10. - 17.07.2022

Farní list PRAMEN ze dne 17.07.2022

Pozvánka na Provodovskou pouť 2022

Farrní list PRAMEN ze dne 24.07.2022

Farní list PRAMEN ze dne 14.08.2022

duchovní správce P. Milan Ryšánek

Kontakt

Email: fasumice@ado.cz
Web: Farnost Šumice

Historie

Fara existovala v obci již v době předhusitské. Kolem roku 1526 sem přesídlil z Mysločovic farář Emerich. Ve druhé polovině 16. století se stala fara protestantskou a působili zde čeští bratři. V roce 1619 tu byl pastorem Augustin Mospey. Po Bílé hoře v roce 1635 spravovali faru dominikáni z Uherského Brodu. Původní kostel Narození Panny Marie stojící uprostřed vesnice pocházel z roku 1861. V roce 1896 byla vyměněna podlaha, nové omítky, pořízena křížová cesta a odvodnění terénu kolem kostela. V roce 1899 při prudké vichřici byla stržena původní dřevěná věž a ještě v témže roce byla vyzděna nová. V této podobě zůstal beze změny až do roku 1973, kdy kvůli instalaci nových věžních hodin byla věž nadezděna o 1 metr.

Kolem roku 1950 za působení kněze Františka Josefíka se šumická farnost rozhodla postavit nový kostel. Jako náhradní prostor pro bohoslužby po dobu výstavby kostela byla určena místnost na faře, která v minulosti sloužila farnímu hospodářství jako stodola. Ze sbírek farníků byly postupně nakupovány cihly a vápno. Vzhledem k tehdejším poměrům nebyla stavba kostela povolena a nakoupený materiál byl použit na stavbu kulturního domu a okolních kravínů. Po dokončení stavby kulturního domu v roce 1961 začala být dvorana využívána jako tělocvična pro místní základní školu.

Po roce 1989 byla dvorana a další přilehlé prostory v rámci restituce v roce 1995 vrácena církvi a v roce 1998 byla tělocvična přestěhována do kulturního domu. Po příchodu kněze p. Vincence Sváka do naší obce se znovu započalo s přípravou stavby kostela. Památkový úřad v Uherském Hradišti však trval na zachování původní presbytáře a sakristie. V únoru 1989 práce započaly. Varhany byly demontovány a uloženy na faře. Oltář, obětní stůl a lavice byly přestěhovány do dvorany. První bohoslužba ve dvoraně byla 9.3.1998. Následovala demolice kostela a jak se později ukázalo bylo nutné z technických důvodů zbourat i presbytář a sakristii. Zůstala pouze věž. Do konce listopadu byla tato část kostela pod střechou. Na doporučení části šumických stavebních odborníků se nakonec rozhodlo i o zbourání věže. Zvony byly přemístěny na provizorní konstrukci na farní dvůr. Na konci roku 1998 byla věž zbourána. Nová věž byla postavena v roce 1999 a její hrubá stavba byla dokončena v srpnu. Do báně byly uloženy dokumenty, které byly v původní báni z let 1861, 1896 a 1964. Dále tam byly uloženy písemné dokumenty o stavbě kostela z roku 1998 a 1999. V neděli 25. června 2000 pak byl nový kostel slavnostně vysvěcen olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským mons. Janem Graubnerem.

 

P. Milan Ryšánek, farář v Šumicích, administrátor v Rudicích:

"Prvního srpna 2021 jsem poprvé sloužil mši svatou v šumickém kostele, a taky v Rudicích. Byl jsem mile přivítán místními farníky. A taky následně farníky v Rudicích, o bohoslužbě téže neděle. Přicházím sem jako duchovní správce obcí těchto farností s pověřením arcibiskupa Olomoucké arcidiecéze otce Jana. Jdu sem v 30. roce svého kněžského života a po osmnácti letech působení v Konici, v prostějovském okrese, (taky ve farnostech Jesenec a Skřípov). Mám za to, že zde nebudu tak dlouho, jako v předešlých farnostech, to ví jen Pán Bůh, jak to bude. Ale přesto se budu s vámi občany obcí těchto jmenovaných farností někde potkávat, na ulici, při různých akcích, a hlavně v kostele, kde bych nejen sloužil pohřební mše svaté za Vaše blízké, ale poskytoval bych i jiné duchovní služby, jak vyplývá z poslání kněze působícího ve farnosti – faráře, být „duchovním otcem“.

Rád bych Vás všechny bral jako jedno společenství., ať už farníky (všechny katolicky pokřtěné křesťany v obci… jo, jste moje „ovečky“…), nebo všechny „sousedy“, ať už bydlíte v kterékoliv ulici.

Rád bych Vám byl užitečný ve své službě… jestli se nám společně, s milostí Boží, podaří něco udělat, tak ať je to k dobru všech a oslavě Boží. Kéž máme s čím před Pána Boha předstoupit. Před ním se určitě všichni objevíme…"