Navigace

Obsah

Regulace nočního klidu oběcně závaznými vyhláškami obcí

Typ: ostatní
Regulace nočního klidu oběcně závaznými vyhláškami obcíVždy při začátku účinnosti novelizovaného nebo nového zákona, zvláště takového, který má zásadní vliv na běžný život občanů, zahájí novináři informační kampaň ve všech existujících médiích. Zpravidla až v období účinnosti zákona se veřejnost se zákonem prostřednictvím medií seznámí. Příslušná ministerstva, která mají zákon v gesci, zahájí informační a vysvětlovací kampaň jak směrem k veřejnosti, tak v případě Zákona č. 204/2015 Sb., změna zákona o přestupcích směrem k obcím.

Je na obcích, aby některá ustanovení Zákona č. 204/2015 Sb., změna zákona o přestupcích účinného od 1. října 2016, uvedly do praxe. Tím je myšlené vydávání obecně závazných vyhlášek. Nebo také nevydávání příslušné vyhlášky, což je názor několika starostů, které znám. Vydávání obecně závazných vyhlášek je právo obcí, nikoliv povinnost.

K vydávání obecně závazných vyhlášek uvádím:

Podle Zákona o obcích č.128/2000 Sb. může obec vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými zajišťuje například zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Co může obec regulovat je popsané v § 10. Dalším “právním předpisem obce“ je nařízení obce. Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna (§ 11).

Obecně řečeno, obec může vydávat „právní předpisy obce“, vyhlášky a nařízení, které musí být vždy v souladu se zákonem. Obecní vyhláška nemá nařizovat a obsahovat to, co je již jednou dané zákonem. Proto se obce řídí metodikou Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra má na všech krajích zřízeny detašované pracoviště s právníky veřejného práva. Všechny vyhlášky a nařízení nám před schválením zastupitelstvem obce schvalují právníci MV.

V poslední době se objevuje následující praxe. Obce vydají obecně závaznou vyhlášku nebo nařízení podle metodiky a vzorů doporučených Ministerstvem vnitra. Ústavní soud na základě podnětu tuto obecní vyhlášku shledá závadovou, vydá NÁLEZ Ústavního soudu k dané vyhlášce a zruší některé články, případně celou vyhlášku. Taková praxe postihla i naši obec, konkrétně Nařízení obce č. 2/2016, Tržní řád.

Výše uvedeným stručným výkladem jsem vás chtěl informovat o legislativně složité praxi při tvorbě obecně závazných vyhlášek a nařízeních.

Novela Zákona č. 204/2015 Sb. účinná od 1. října 2016

Důvodem novely Zákona č. 204/2015 Sb. o přestupcích byla nepraktičnost platného znění a jeho obcházení ze strany obcí. Do 30. září 2016 bylo možné výjimečně zkrátit dobu nočního klidu v obci na základě obecně závazné vyhlášky nebo samostatným rozhodnutím vydaným a zúřadovaným dle správního řádu. To znamená, s možností odvolání se každého občana obce proti tomuto rozhodnutí…, řešení odvolání krajským úřadem…, s lhůtami na odpovědi úřadů dle správního řádu. Takové rozhodnutí nemuselo nabýt právní moci v termínu do pořádání akce.

Za dobu nočního klidu považujeme dobu od 22:00 do 6:00 hodiny ranní. Porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku a proti narušiteli nočního klidu mohou následovat sankce dle zákona o přestupcích.

Právní stav od 1. října 2016

S účinností od 1. října 2016 mohou obce výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, stanovit v obecně závazné vyhlášce.

Obce už nemají možnost stanovovat výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, rovněž i rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky, při jehož vydání musely postupovat dle správního řádu.

Účel a smysl zákonného zmocnění:

 • stanovit výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu nevymezuje, nebo zkracuje, tj. vymezit akce celoobecního významu, kdy mohou slavnosti, společenské či jiné akce pokračovat po 22. hodině i takovým způsobem (hlasité projevy, produkce reprodukované či živé hudby, používání pyrotechniky), který by naplňovaly skutkovou podstatu přestupku „rušení nočního klidu„.

Účelem zákona o přestupcích (ani OZV obcí) není:

 • zakazovat, omezovat či regulovat rodinné, společenské či jiné akce, které se konají a jejichž konání pokračuje po 22. hodině
 • stanovovat ohlašovací povinnost pro rodinné, společenské či jiné akce

Principy stanovování výjimečných případů

Stanovením výjimečných případů podle zákona o přestupcích, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, se zabýval i Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 (Chrastava) ze dne 7. června 2016. Poznámka: Judikatura Ústavního soudu je závazná pro výkon dozoru nad vydáváním OZV ze strany Ministerstva vnitra.

Závěry z nálezu Ústavního soudu:

 • výjimečnost - zkrácení doby nočního klidu kratší nebo žádná doba nočního klidu by měla být stanovena jen a pouze ve výjimečných případech
 • předvídatelnost - počet těchto nocí by měl být pro lidi žijící v obci předvídatelný, aby se tito lidé mohli na tyto výjimečné případy předem připravit

Výjimečný případ je takový případ, kdy veřejný zájem, jakým je nerušený odpočinek v noční době, má být zájmem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen, Zákon č. 204/2015 Sb., změna zákona o přestupcích.

Výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, mohou být stanoveny některým z judikovaných způsobů:

 • konkrétním datem (např. 1. 1.)
 • datovatelným obdobím (např. velikonoční svátky)
 • událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné.

Zákonem chráněný zájem na ochraně nočního klidu má přednost před konáním narychlo svolaných akcí či oslav, při kterých by byla doba nočního klidu kratší nebo žádná, neboť lidé žijící v obci by se nemohli na tyto akce předem připravit a nebyla by splněna Ústavním soudem judikovaná podmínka předvídatelnosti těchto akcí.

Účelem zákona o přestupcích (ani OZV obcí) není:

 • zakazovat, omezovat či regulovat rodinné, společenské či jiné akce, které se konají a jejichž konání pokračuje i po 22. hodině,
 • stanovovat ohlašovací povinnost pro rodinné, společenské či jiné akce
 • konání každé akce či oslavy nemusí být nezbytně spojeno s rušením nočního klidu
 • zkrácení doby nočního klidu v době konání určité společenské akce platí na celém území obce.

Obec Šumice připraví na 11. zasedání obecního zastupitelstva obecně závaznou vyhlášku, která stanoví výjimky, kdy doba nočního klidu na území obce Šumice bude kratší nebo žádná. V souladu s metodikou MV to budou předvídatelné události jako je silvestrovská noc, hody, případně další pravidelné spolkové akce. Ze spolků si zatím nahlásili pořádání společenské akce v červenci zahrádkáři. V ten den platí zkrácení nočního klidu v celé obci. Zkrácení nočního klidu není vymezeno jenom na lokalitu pořádání akce. V obecně závazné vyhlášce budou jako výjimky uvedené jenom ty akce, které budou včas oznámené a které budou splňovat kritéria dané zákonem. Obecní zastupitelstvo zasedá v Šumicích 4x do roka. Mimo výjimky ze zkrácení nočního klidu platí přestupkový zákon. Ten vymezuje noční klid od 22:00 do 6:00 hodin. Slavit po 22:00 hodině se samozřejmě může, nemusí se ale slavit takovým hlučným způsobem, který obtěžuje okolí. Jedni chtějí slavit s hlučnou hudbou a ohňostrojem až do rána, jiní se zase chtějí vyspat.

Josef Jančář, starosta

Pro zpracování článku jsem použil metodické materiály:

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 4/2016 – nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 (Chrastava)

Metodické doporučení č. 4 – Tvorba obecně závazných vyhlášek (úprava místních záležitostí veřejného pořádku)


Vytvořeno: 7. 10. 2016
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 14:10
Autor: Správce Webu