Navigace

Obsah

Místní energetická koncepce - dotazníkové šetření

Typ: ostatní
leták MEK Vážení spoluobčané,
naše obec v současné době zpracovává Místní energetickou koncepci, jejímž cílem je popsat současnou energetickou bilanci a navrhnout optimální komplexní řešení energetiky pro naši obec a současně také i Vás, jako její občany.
Na zpra­co­vá­ní to­ho­to do­ku­men­tu jsme ob­dr­že­li do­ta­ci z EU v rám­ci Ná­rod­ní­ho plá­nu ob­no­vy ve výši 95% z celkových nákladů. Jed­ná se o vý­cho­zí strategický ma­te­ri­ál, kte­rý mů­že být v bu­douc­nu vy­u­žit i pro na­sta­ve­ní ko­mu­nit­ní ener­ge­ti­ky, sdí­le­ní ener­gie me­zi jed­not­li­vý­mi ob­jek­ty a ukázání směru pro další využití v oblasti energetiky, jak obce, tak jejich občanů.

Z důvodu co nejvyšší možnosti profesionálního a odborného zpracování chceme do to­ho­to pro­ce­su za­po­ji­t i veřej­nost, pro­to Vás pro­sím o vy­pl­ně­ní krát­ké­ho anonymního do­taz­ní­ku, kte­rý se tý­ká in­for­ma­cí o va­ší spotřebě a typu energií, které v soukromí využíváte.

Vyplněním dotazníku pomůžete zmapovat současnou situaci a názory obyvatelstva na sdílení elektřiny, na investice do obnovitelných zdrojů a elektromobilitu v naší obci.

Od těchto informací se bude dále odvíjet energetická budoucnost v obci, Vaše i Vašich dětí.

Do­taz­ník je k dis­po­zi­ci zde:

https://www.energeticka-bilance.cz/anketa/

Je­ho vy­pl­ně­ní vám ne­za­be­re ví­ce než 3 mi­nu­ty. Čím ví­ce občanů z obce do­taz­ní­ky vy­pl­ní, tím přes­něj­ší bu­dou da­ta v Míst­ní ener­ge­tic­ké kon­cep­ci, a tím reálnější a praktičtější budou návrhy řešení pro nás všechny. Dě­ku­ji Vám za spo­lu­prá­ci.

Pro více informací je možné se zúčastnit semináře:

https://www.energeticka-bilance.cz/seminar-vyhody/

Současně si Vás dovoluji upozornit na možnost využití Energetického Informačního Centra, zřízeného pro tyto účely v zasedací místnosti obecního úřadu každý třetí čtvrtek v měsíci od 14-16 hodin, dle přiloženého letáku.  


Vytvořeno: 25. 6. 2024
Poslední aktualizace: 25. 6. 2024 10:54
Autor: Mgr. Josef Podešť