Navigace

Obsah

Záměr obce na prodej pozemku - lokalita Válkovo

Typ: ostatní
Obec Šumice zveřejnila záměr na prodej pozemku par. č. 105/4 o výměře 910 m2 v k. ú. Šumice u Uherského Brodu.

Podmínky pro prodej:

 • Cena pro prodej výše uvedených pozemků je stanovena ve výši 1.200 Kč/m2 včetně DPH.
 • Složení rezervační zálohy ve výši 10.000 Kč při podání žádosti.
 • Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 10 dnů od schválení usnesení ZO o prodeji pozemku (celková cena pozemku bude uhrazena do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy).
 • Akceptace regulativu – tvarosloví staveb, viz vydané platné územní rozhodnutí, do kterého je možné nahlédnout v kanceláři OÚ.
 • Kolaudační rozhodnutí na rodinný domek nabude právní moci nejpozději do 5-ti let ode dne, kdy nastanou právní účinky vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí prodávaného pozemku a v téže lhůtě bude zřízeno ve zkolaudovaném rodinném domku trvalé bydliště.
 • Sankce za nesplnění podmínky doby výstavby a vzniku trvalého bydliště 100Kč/m2 za každý další započatý rok.
 • Předkupní právo pro obec a výhrada zpětné koupě.
 • Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost, podání více žádostí jedním žadatelem je nepřípustné. Žadatelem nesmí být právnická osoba.
 • Znění žádosti je dáno předepsaným formulářem, který je přílohou tohoto dokumentu – záměru obce.
 • Žádosti budou přijímány pouze fyzicky na podatelně OÚ Šumice, a to v čase od zveřejnění tohoto záměru na úřední desce po dobu 15 dní.
 • Budou zaevidovány všechny žádosti podané v termínu 15 dní a splňující vypsaná kritéria. 
 • O pořadí žadatelů bude rozhodnuto losem. Za přítomnosti žadatelů bude vylosován jeden, kterému bude prodán pozemek. Budou vylosováni 2 náhradníci.
 • Příjmem podaných žádostí není dotčeno právo obce prodej pozemku nerealizovat.

Na elektronické ÚD je k dispozici ke stažení žádost o koupi pozemkunávrh kupní smlouvy, které je možné si osobně vyzvednout i na podatelně OÚ.

Záměr byl schválen Radou obce Šumice na svém 1. zasedání dne 26.10.2022, usnesením č. 1/R1/22. 

K záměru mohou zájemci o koupi stavebního pozemku podávat žádost na předepsaném formuláři písemně,  osobním podáním na podatelně OÚ Šumice, současně musí být uhrazena rezervační záloha 10 000 Kč, platba je možná v hotovosti nebo platební kartou na pokladně OÚ. Termín podání žádosti je do 14.11.2022 do 15:00 hod. 


Přílohy

Vytvořeno: 29. 9. 2022
Poslední aktualizace: 2. 11. 2022 09:24
Autor: Správce Webu