Navigace

Obsah

Termín podání žádosti o přidělení sociálního bytu prodloužen do 30.6.2021

Typ: ostatní
Oznámení Obce Šumice Výzva k podání žádosti o přidělení bytu 1Obec Šumice v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění oznamuje záměr pronajmout byty v bytovém domě v Šumicích čp. 585, a současně vyzývá zájemce k podání žádosti o přidělení bytu.

Jedná se o 7 bytů v bytovém domě realizovaném v rámci projektu „Sociální bydlení v obci Šumice“, reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009022 a pro jejich přidělení a nájem platí „Směrnice pro přidělování a uzavírání nájemních smluv o nájmu domů spolufinancovaných z dotace EU/ERDF a SR ČR“ č. SM/01/21 (dále jen „směrnice“).  

Zájemci mohou své nabídky předložit na formuláři „Žádost o přidělení bytu“ (dále jen „žádost“) v níže uvedené lhůtě.

Prohlídka bytu není možná, byty nejsou dokončeny, dokumentace je k nahlédnutí na OÚ.

Oprávněné osoby

Cílem výstavby sociálních bytů v Šumicích bylo zajistit na přechodnou dobu dostupné bydlení pro osoby v bytové nouzi, zejména v produktivním věku, kterým jejich příjem v současnosti neumožňuje zajistit si bydlení za komerční nájmy. Cílové skupiny vyjmenoval zadavatel výzvy MMR ČR-IROP ve svých podmínkách o poskytnutí dotace. Obec Šumice preferuje z daných možností cílovou skupinu, kterou tvoří zejména mladé rodiny s dětmi, neúplné mladé rodiny s dětmi, případně rodiny složené ze seniora 65+ a dalšího člena rodiny v produktivním věku. Preferováním vyjmenovaných skupin sleduje samospráva zlepšení demografické situace v obci Šumice včetně naplněnosti základní školy.

Poskytovatel dotace na výstavbu sociálního bydlení, MMR ČR/IROP vyjmenoval skupiny, které považuje za osoby v bytové nouzi:

 • osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut)
 • osoby v nízkoprahové noclehárně
 • osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek
 • muži a ženy v azylovém domě
 • matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě
 • úplné rodiny v azylovém domě
 • osoby v domě na půli cesty
 • osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení)
 • osoby v přístřeší po vystěhování z bytu
 • žadatelé o azyl v azylových zařízeních
 • osoby po propuštění z věznice
 • osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče
 • muži a ženy v seniorském věku
 • invalidé dlouhodobě ubytování v azylovém domě
 • osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení)
 • osoby bydlící v bytě bez právního důvodu
 • osoby v nezákonně obsazené budově
 • osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice)
 • osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu
 • osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení)
 • osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele
 • osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení
 • osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné)

Podmínky pro přidělení bytu

Žadatelem může být osoba, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Zároveň splňuje podmínky příjmu a další podmínky uvedené v žádosti.

Podání žádosti

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři, který je k dispozici na podatelně Obecního úřadu Šumice nebo je ke stažení zde: žádost.pdf (328.37 kB)žádost.docx (114.57 kB)

Přílohou žádosti je formulář „Doklad o výši příjmu.“

Žádosti se přijímají na podatelně Obecního úřadu v Šumicích, čp. 400, 687 31 Šumice ve lhůtě do 30. 6. 2021 včetně.

Před podáním žádosti doporučujeme žadatelům konzultaci s pracovnicí Obecního úřadu v Šumicích Ing. Jitkou Zahálkovou, telefon: 571 691 206, email: matrika@sumice.cz.

Postup vlastníka bytového domu

Na přidělení bytu není právní nárok. Přidělování sociálních bytů jednotlivým zájemcům se bude řídit dle směrnice. S žadatelem, kterému bude schváleno přidělení bytu, bude následně uzavřena smlouva o nájmu.

 

Ing. Josef Jančář, starosta

 

 

   


Přílohy

Vytvořeno: 3. 5. 2021
Poslední aktualizace: 7. 6. 2021 14:10
Autor: Josef Jančář