Navigace

Obsah

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA - Sbor zástupců

Typ: ostatní
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA-Sbor zástupců 1Žádost o účast ve SBORU ZÁSTUPCŮ vlastníků pozemků

Na katastru obce Šumice u U.B. probíhá realizace veřejné zakázky „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Šumice.“

Objednatel zakázky je ČR, Státní pozemkový úřad

Za pracoviště SPÚ Uherské Hradiště je oprávněn jednat ve věcech technických

• Ing. Petr Jarotek , tel: 606 776 692

• Mgr. Pavel Hořák,   tel: 725 409 153

 

Zhotovitel zakázky KPÚ je:

GEOCART CZ a.s. , Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Technické záležitosti Ing. Ivo Škrabal, tel. 602 570 069,

Lea Kapinusová 725 574 242, geodet Ing. Radek Přibyl, tel: 724 284 261

 

Plán průběhu KPÚ:

• zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KPÚ     :           02/2020

• úvodní jednání v sále KD Šumice s vlastníky pozemků :           04/2020

 

Na úvodním jednání bude zvolený sbor zástupců vlastníků pozemků, dle Zákona č.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, § 5:

(5) Vlastníci pozemků řešených v pozemkových úpravách si zvolí sbor zástupců (dále jen "sbor"), který zastupuje vlastníky v rozsahu činností uvedených v odstavci 8, popřípadě jedná za vlastníky na základě a v rozsahu jejich zplnomocnění. Sbor se volí po zahájení řízení o pozemkových úpravách na úvodním jednání. Pro účely volby sboru připadá spoluvlastníkům jen 1 hlas. Sbor je zvolen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků. O volbě sboru pozemkový úřad učiní zápis. Při jednoduchých pozemkových úpravách lze od volby sboru upustit. Nepodaří-li se sbor při komplexních pozemkových úpravách ani opakovaně zvolit a trvá-li potřeba těchto úprav, lze od volby sboru upustit. Sbor zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8.

(6) Členství ve sboru nesmí být odmítnuto vlastníkovi, jehož pozemky zahrnují alespoň 10 % z výměry pozemků, na kterých budou prováděny pozemkové úpravy, pokud o to požádá nejpozději v den konání volby sboru. Dalším nevoleným členem sboru je ředitel pozemkového úřadu nebo jím pověřený pracovník pozemkového úřadu a zástupce obce. Sbor zvolí ze svého středu předsedu, který svolává schůze sboru a řídí jejich jednání.

(7) Počet členů sboru, který musí být lichý, stanoví pozemkový úřad v rozsahu 5 až 15 členů podle celkového počtu vlastníků a podle rozsahu řešeného území. Pro případ úmrtí nebo odstoupení člena sboru se na úvodním jednání zvolí 1 náhradník sboru.

(8) Sbor spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav, k návrhu pozemkových úprav a uděluje souhlas s ustoupením od požadavku na uhrazení rozdílu ceny podle § 10 odst. 2. Sbor může před vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 stanovit priority realizace společných zařízení.

Budou následovat další kroky vypracování KPÚ, nejdůležitější jsou:

• zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků                  10/2020

• plán společných zařízení                                                   08/2021

• návrh nového uspořádání pozemků                                   04/2022

• rozhodování o pozemkové úpravě

• vyhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu

• vytyčení nově navržených pozemků

 

Žádám Vás, zájemce, o potvrzení nominace člena Sboru zástupců vlastníků pozemků, písemně do 17.3.2020 na E: starosta@sumice.cz

Přivítáme nominace členů, znalých poměrů v k.ú. Šumice u UB, fyzicky natolik zdatných, schopných absolvovat pochůzky v terénu.

Úvodní jednání je plánováno v polovině dubna 2020, uskuteční se v sále KD Šumice, v 16:00 hod. O termínu jednání budeme informovat vlastníky na úřední desce OÚ Šumice.                                      

Josef Jančář, starosta obce


Vytvořeno: 17. 2. 2020
Poslední aktualizace: 18. 2. 2020 07:58
Autor: Josef Jančář