Navigace

Obsah

Přemístění železniční zastávky a změny na silnici II/495 v Šumicích

Typ: ostatní
Přemístění železniční zastávky a změny na silnici II/495 v Šumicích Šumická veřejnost již byla v minulosti informována o reálné možnosti zrušení železničního přejezdu P7982 u pálenice. Drážní úřad Olomouc požádal v lednu 2017 Správu železniční dopravní cesty Olomouc (SŽDC) o zrušení železničního přejezdu P7982 v Šumicích (u pálenice) z důvodů nevyhovující bezpečnosti provozu. Protože se jedná o křížení železniční dopravní cesty a místní komunikace, kompetentním správním orgánem, který železniční přejezd může zrušit, je místní obecní úřad. Obecní úřad Šumice je správcem místních komunikací. Takový je výklad Zákona č.13/1997, o pozemních komunikacích.

Obecní úřad v Šumicích žádost SŽDC o.ř. Olomouc o zrušení železničního přejezdu ve správním řízení v prosinci 2017 zamítl. Zamítnutí žádosti odůvodnil tím, že na základě argumentů z Dopravní studie křížení MK, železnice v místě P7982 a silnice II/495 v Šumicích lze železniční přejezd bezpečně užívat za dodržení určitých podmínek. Těmi podmínkami je zákaz odbočování vlevo při výjezdu na II/495, vybudování připojovacího pruhu II/495 ve směru na Uherský Brod a vybudování (vyznačení) odbočovacího pruhu II/495 při odbočování vlevo na železniční přejezd. Správcem silnice II/495 je Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK).

Při projednávání dopravní studie sdělila SŽDC svůj záměr na rekonstrukci železniční zastávky v Šumicích a její pravděpodobné přemístění směrem k železničnímu přejezdu u pálenice. Přemístěná železniční zastávka již byla do dopravní studie zakreslena.

Správa železniční dopravní cesty postupně investuje do modernizace železniční sítě v ČR s cílem celou dopravu zefektivnit a přizpůsobit evropským trendům a normám. Samozřejmě, že je rozdíl mezi evropskými či národními železničními koridory a regionální tratí, jaká prochází naší obcí. Některé technické parametry jsou ale stejné. Jedním z nich je zajištění bezbariérovosti mezi nástupištěm a vlakovou soupravou. Ta je zajištěna, pokud je výška hrany nástupiště + 550 mm nad hlavou kolejnice. Znamená to výškově přestavět většinu nástupišť SŽDC. Druhým parametrem je délka nástupiště daná kategorizací tratí a zastávek. V Šumicích je Správou železnic požadována délka nástupiště 140 m. Významným kritériem modernizace železnice je snížení počtu personálu, v případě zastávek je samozřejmostí bezobslužnost. Na některých zastávkách je umístěn automat na výdej jízdenek.

Vrátím se zpět ke kauze zamítnutí žádosti SŽDC o zrušení železničního přejezdu. Rozhodnutí obecního úřadu o úpravách vodorovného dopravního značení silnice II/495 a vybudování připojovacího a odbočovacího pruhu se musí naplnit. Správce krajské komunikace ŘSZK slíbil požadované úpravy realizovat, zároveň vyzval obec ke spolupráci na projektové přípravě a k částečné finanční spoluúčasti při realizaci stavebních úprav připojovacího pruhu. SŽDC reagovala na zamítnutí žádosti tím, že sdělila svůj plán rekonstrukce železničního přejezdu P7982 a jeho rozšíření o přechod pro pěší. Také sdělila svůj plán na rekonstrukci železniční zastávky, která se zamítnutím žádosti přímo nesouvisí.

SŽDC vypsala v červnu 2018 soutěž na vyhotovení projektu rekonstrukce železniční zastávky včetně rekonstrukce mostu přes Ovčírku a rekonstrukci železničního přejezdu P7982 v Šumicích.

Jednou z podmínek bylo, že projekt SŽDC bude koordinovaný s projektem dopravních úprav místní komunikace a silnice II/495 v místě křížení s železnicí.

Obec Šumice se projektové přípravy aktivně zúčastňuje a z titulu participace na rozpočtových nákladech si prosazuje následující požadavky:

  • trváme na zřízení místa pro přecházení silnice II/495 v místě křižovatky
  • vodorovné dopravní značení II/495 nebude mít vliv na stávající umístění autobusové zastávky. Zachování železničního přejezdu je samozřejmostí.

Na první pracovní schůzce 20. září 2018 v Olomouci nám projektant SŽDC představil koncepci projektu SŽDC. Stávající budova železniční zastávky v Šumicích (které říkáme nádraží) včetně perónu bude zrušena. Nová zastávka bude umístěna mezi stávající zastávku a železniční přejezd u pálenice na protilehlou, levou stranu od trati. Stávající obecní chodník kolem trati bude pravděpodobně přemístěn na druhou stranu místní komunikace. Na severní stranu od MK. Na nástupiště se bude nastupovat na obou koncích, dlouhou rampou, bezbariérově. Stávající železniční přechod (bývalý přejezd) u nádraží bude zrušen a bude přemístěn do osy lávky přes Olšavu. Nový přechod bude široký 3,60 m a bude zajištěn závorami. Vyprojektovaná smíšená stezka pro chodce a cyklisty s předností chodců š. 3,50 m, která bude umístěna v ose stávajícího chodníku kolem KD, tak bude v přímé linii pokračovat rozšířenou ocelovou lávkou přes Olšavu a nový železniční přechod až na MK a dál do Kúta.

Na závěr ještě podám informaci a stavu projektu „Chodník z ulice Nade Mlýnem-přechod přes železnici-přechod přes silnici II/495 a chodník do ulice Pod Močidly“. Akci realizuje Obec Šumice. Využili jsem železniční výluky v červenci 2018 a objednali jsme u Hroších staveb a.s. realizaci přechodové konstrukce přechodu za 200.000 Kč. Financovali jsme z vlastních zdrojů. Podali jsme žádost na Místní akční skupinu (MAS) Bojkovska a z programu bezpečnosti chodců IROP reálně očekáváme dotaci 2 mil. Kč. Tím pokryjeme významnou část nákladů (RN celkem 2,5 mil. Kč) na vybudování chodníků a PS 01 - zabezpečovacího přechodového zařízení. PS-01 je zabezpečovací technologie přechodu a 2 ks světelných výstražníků.

Dodavatele v současnosti soutěžíme, zabezpečovací část bude provedena (zase z důvodů využití výluky) v letošním roce a realizace chodníků bude v roce 2019. Celý projekt je plánovaný dokončit v květnu 2019. Je to projekt, který významně zvýší bezpečnost chodců v dané lokalitě. Na otázku, kterou dostávám, proč není přechod přesně v tom místě, kde chodci chodí, odpovídám. Nešlo to! Z různých důvodů, především technických a také legislativních. Prosadit nový přechod železnice u správce dopravní cesty není vůbec jednoduché. V našem případě jsem začal se SŽDC jednat v květnu 2015.

V 70. letech 20. století byl v jedné obchodní výloze v tehdejším Gottwaldově k vidění věrný model šumického nádraží. Často jsem ho jako student pozoroval a také jsem vodil k výloze své spolužáky, aby viděli to naše hezké šumické nádraží. Budova nádraží byla kdysi vybudována za přispění obce Šumice. Zdá se, že konec současného NÁDRAŽÍ ŠUMICE se blíží a obec na té realitě nic nezmění. 

Text a foto: Josef Jančář, starosta


Vytvořeno: 24. 9. 2018
Poslední aktualizace: 24. 9. 2018 12:52
Autor: Správce Webu