Navigace

Obsah

Obec Šumice byla oceněna za třídění odpadu

Typ: ostatní
Jedním z hodnocení každé obce může být ukazatel, jak obec nakládá s odpady.

Místo termínu obec, je na místě napsat termín občané. Občan je spolu s výrobcem spotřebního zboží prodávaného v různých obalech na úplném začátku celého řetězce. Jakmile občan odpad odloží na určené místo v obci, původcem odpadu se stane ze zákona obec.

Za komunální odpad považujeme veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, dále jsou zahrnuty i subjekty jako školy a drobní živnostníci. Směsným odpadem rozumíme ten odpad, který není možné vhodit do barevných kontejnerů na tříděný odpad a v našich podmínkách jinak vytřídit.

Směsný odpad se u nás dále netřídí a putuje na skládku Prakšická. Tu provozuje rakouská společnost RUMPOLD UHB s.r.o. Za uložení 1 tuny směsného odpadu zaplatí původce 1.265 Kč. Cena je rozložená: 575 Kč základní poplatek + 115 Kč finanční rezerva + 575 Kč poplatek Městu Uherský Brod. Další významnou nákladovou položkou je vlastní doprava odpadu na skládku. Cena za svoz je 1.400 Kč/t směsného odpadu. Celková cena je 2.665 Kč za likvidaci 1 tuny směsného odpadu z popelnic.

Vytříděný stavební odpad odebírá obec od občanů bez poplatku a skládkuje ho mimo sběrný dvůr. Nové sběrné místo připravuje obec v lokalitě Křivé. Zde se budou stavební odpady (cihla a beton) drtit a zpětně používat do podkladních konstrukcí dopravních staveb.

Významným opatřením v systému s nakládáním s odpady bylo vybudování sběrných míst na rostlinný odpad a klest.

I přes vyjmenovaná opatření je nákladová bilance naší obce v pasívu. Za rok 2016 byly náklady za uložení a likvidaci směsného odpadu (popelnice), objemového odpadu (kontejnery na sběrném dvoře) nebezpečného odpadu a vytříděného odpadu 1.475.000 Kč. Příjem za poplatky a odměnu od EKO-KOMu za separovaný odpad činil 995.000 Kč. Obec tedy doplácí za likvidaci komunálního odpadu ročně 480.000 Kč. Je to daň za čistotu, kterou v obci máme. Do bilance nejsou zahrnuté náklady za stavební sutě a bioodpad, trávu a klest. Trávu kompostujeme, klest si odebírá podnikatel a vyrábí z něj energetickou směs.

O vyspělosti občanů obce Šumice svědčí výborné výsledky ve třídění a odevzdávání obalů. Tyto vytříděné obaly občané ukládají do známých barevných kontejnerů, kterých máme v obci umístěných asi čtyři desítky. Všichni je už známe podle barev: žluté, modré a zelené. Vyhazováním patřičných odpadů do těchto kontejnerů se snižuje nejen celkové množství nevyužitelného komunálního odpadu, ale především je možné část odpadu vrátit zpět do oběhu.

Třídění odpadu už na začátku cyklu má obrovský význam. Likvidace směsného odpadu prostým skládkováním bude v ČR od 1.1.2024 zakázáno. 1.etapa skládky Prakšická III byla zkolaudovaná v roce 2015 s kapacitou 160.000 m3. Kapacita skládky bude při ročním návozu cca 35.000 t vyčerpaná v roce 2020. Je zde ještě možnost realizovat investici 2. etapy a zvýšit kapacitu skládky až do roku 2024. Potom bude skládka Prakšická definitivně zavřena.

Jako možná alternativa likvidace směsného odpadu přichází v úvahu spalování. Odpad se pro spalování upravuje drcením, vyrábí se jakýsi recyklát, který se také „přimasťuje“, aby vůbec shořel. Účinky škodlivých spalin se musí neutralizovat. Není to úplně jednoduchá a levná technologie. Nejbližší spalovna je v Brně.

Konečně se dostávám k tomu, za co byla opakovaně oceněna naše obec. Autorizovaná společnost EKO-KOM provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Eviduje vytříděný obalový odpad: PLASTY, SKLO a PAPÍR. Jednotlivým původcům odpadu, také naší obci, vyplácí za vytříděné množství obalů finanční odměnu. Ta je hrazena ze státního rozpočtu.

Naše obec v roce 2016 vytřídila celkem 204 t obalových odpadů. Od EKO-KOMu za to získala odměnu 252.806 Kč. Průměr vytříděných odpadů na jednoho trvale žijícího obyvatele Šumic je asi 120 kg. Pro porovnání, průměr na jednoho obyvatele Zlínského kraje je pouhých 44 kg.

A právě za takový výsledek je naše obec opakovaně každoročně oceňována. V letošním roce se obec Šumice umístila v kategorii obcí s počtem obyvatel 1501 až 15000 na druhém místě. Je to vynikající výsledek v konkurenci měst, které navštěvují ročně desetitisíce návštěvníků a zanechají tam tuny obalů, které město následně vytřídí. Sběrový ukazatel se totiž počítá na jednoho trvale žijícího obyvatele obce. Za druhé místo získala obec Šumice odměnu 20.000 Kč.

Odměnu si zaslouží všichni občané, kteří obaly třídí a odevzdávají do určených sběrných nádob. Budoucnost ještě ukáže, jaký má třídění a následné zpracovaní vytříděného odpadu význam. Vzory efektivního systému nakládání s odpady existují především na západ od našich státních hranic.

Bližší informace o oceněných obcích naleznete zde: https://www.kr-zlinsky.cz/ve-zlinskem-kraji-nejlepe-tridi-odpad-obyvatele-uherskeho-hradiste-luhacovic-rymic-a-borenovic-aktuality-14286.html

Děkuji všem občanům Šumic za většinově kladný přístup v oblasti likvidace komunálního odpadu.

Josef Jančář, starosta


Vytvořeno: 4. 12. 2017
Poslední aktualizace: 4. 12. 2017 22:57
Autor: