Navigace

Obsah

Oznámení o zahájení odprodejů obecních pozemků

Typ: ostatní
Oznámení o zahájení odprodejů obecních pozemkůOznámení o zahájení odprodejů obecních pozemků, které splňují podmínky dané Usnesením obecního zastupitelstva č. 33/2015

Informujeme občany, kteří dlouhodobě užívají obecní pozemky jako zahrady, na možnost odkoupení užívaných pozemků od Obce Šumice za cenu 20 Kč/m2. Které pozemky splňují podmínky, je dané usnesením obecního zastupitelstva č. 33/2015:

Usnesení č. 33/2015

ZO schvaluje odprodeje obecních pozemků dlouhodobě užívaných občany jako zahrady nebo jako zastavěné plochy s rodinnými domy a doplňkovými stavbami za následujících podmínek:

a) každý pozemek nabízený k prodeji musí být posouzený ve vazbě na platný Územní plán obce

b) k prodeji budou schválené jen ty pozemky, které jsou v Územním plánu obce Šumice označené jako:

  • BI plocha pro bydlení individuální
  • Z* plocha sídelní zeleně

c) zájemce o koupi pozemku vlastní nemovitost, ke které předmětný pozemek náleží. Zájemce pozemek dlouhodobě užívá nebo pozemek užíval bývalý majitel nemovitosti, o pozemek se řádně stará a udržuje ho

d) zájemce o koupi izolovaného pozemku, budoucí nabyvatel, nechá na své náklady vyhotovit geometrický plán. V lokalitách se skupinou pozemků (Pod Močidly, Mrtvá ulička) nechá vyhotovit geometr. plán Obec Šumice, náklady se přenesou na kupující

e) u pozemků splňující kritéria bodu b) a c) schvaluje ZO cenu 20 Kč/m2 včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 8 Proti: 1 Zdržel se: 4

Zájemci o koupi obecních pozemků - oplocených zahrad u RD musí podat žádost na Obec Šumice spolu s přílohami. O každém odprodeji nemovitosti rozhoduje Zastupitelstvo obce Šumice na svém jednání. Každý záměr o koupi nemovité věci, kdy Obec je prodávajícím, musí být zveřejněný 15 dní na úřední desce.

Povinné přílohy k žádosti o koupi obecního pozemku jsou:

1/ geometrický plán

2/ kupní smlouva.

Po schválení kupní smlouvy obecním zastupitelstvem je postup následující:

- kupující podá na Katastrální úřad pro Zlínský krah, Územní pracoviště Uherský Brod, návrh na vklad do katastru nemovitostí a zaplatí státu poplatek 1.000 Kč

- po zapsání převodu na Katastrálním úřadě UB zaplatí kupující do 3 měsíců daň z nabytí nemovité věci na Finančním úřadě v Uherském Brodě ve výši 4 % kupní ceny.

Náklady za pořízení geometrického plánu, kupní smlouvy, návrhu na vklad do katastru, poplatek za návrh vkladu 1.000 Kč a daň z nabytí nemovité věci ponese nabyvatel. Tím je kupující.

Každou žádost můžete před podáním konzultovat.

Ing. Josef Jančář, starosta


Vytvořeno: 31. 3. 2016
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 14:11
Autor: Správce Webu