Revitalizace návsi v Šumicích

Popis koncepce řešení

Naším cílem bylo vystihnout podstatu a charakter řešeného prostoru a citlivým způsobem prostor obohatit o nové vstupy a sjednotit jej v jeden celek. Koncepce návrhu je založena na vytvoření klidové páteřní komunikace, kterou protínají „koberce“ vedoucí k významově důležitým objektům návsi. Tato komunikace slouží jako scelující prvek prostoru.

Doplňujícími prvky jsou:

 • stromy, vytvářející podél této komunikace alej, která udává měřítko prostoru
 • zídka – oddělující například světské od církevního, nebo rušnou komunikaci od komunikace pro pěší.
 • vodní prvek je samozřejmou součástí prostoru –pítko, které se nachází pod vzrostlými stromy.

Těžištěm prostoru zůstává prostor mezi Kulturním domem, hospodou a kostelem. Místní komunikace je v tomto místě zvednutá na úroveň komunikace pro pěší a protnuta širokým „kobercem“ materiálově odlišeným, který zasahuje do současné plochy zeleně. Tento koberec je situována kolmo k objektu hospody. U fasády objektu je navrženo dřevěné zvýšené podium, které může sloužit jako zahrádka k tomuto objektu – zároveň zde může být variantně umístěno podium. Na osu „koberce“ směrem ke kostelu je určen prostor pro umístění vánočního stromu nebo máje. Prostor světský a církevní je oddělen nízkou kamennou zídkou / ve výšce sedu cca 45cm/. V ploše mezi místní komunikací a zídkou je navržen pochozí štěrkový trávník, je použit i v ploše kolem památníku a ukončen chodníkem pro pěší. Plocha štěrkového trávníku může sloužit jak pro umístění stánků při různých akcích, tak i v zadní části jako příležitostné parkování. Současnou vzrostlou zeleň kolem památníku navrhujeme odstranit a doplnit ji listnatým stromy, vytvářejícími podél komunikace alej.

Součástí prostoru je i vodní prvek – pítko, využívá se tak zdroj vody, který je v zahradě u kostela.

Uspořádáním zpevněných ploch v kombinaci s plochami trávníku nebo štěrkového trávníku, můžeme jasně definovat charakter plochy pro konání kulturních akci a plochy rozptylové pro posezení pod vzrostlými stromy nebo pro průchod územím zkratkou. Do území v současné době necitlivě zasahuje doprava v klidu, kterou v návrhu plošně nezdůrazňujeme, přestože počet parkovacích míst zachováváme.

Na tento prostor navazuje budova základní školy, která svou velikostí a přiléhajícími plochami významně ovlivňuje veřejný prostor na návsi. Proto návrh počítá s ,,vyčištěním“ prostoru od zídek, nevhodně umístěné zeleně i jejich druhů a s eliminací zpevněných ploch bez využití. Naopak návrh podporuje volnočasové aktivity dětí, uspořádání provozu před vstupem do školy a vhodné umístění správného druhu zeleně. Zídka směrem ke kostelu je navržena odstranit a propojit tak prostor školní s prostorem církevním, tak jak je přirozené. Trávníková plocha sloužící pro školní družinu, by dál plnila svůj účel.

Místo stávajícího oplocení podél školní budovy je navržen živý plot.

Před vstupem do objektu je rozšířena zpevněná plocha sloužící jako rozptylové místo pro děti o přestávkách. Počítáme s možností herních prvků pro míčové hry atd. Prostor bude vymezen zídkou a sítí, pro bezpečnost dětí. Před vstupem do objektu jsou umístěny stojany na kola. A jsou zde vytvořeny místa pro parkování.

Na prostor před Kulturním domem navazuje prostor před Obecním úřadem.

Plocha před obecním úřadem a kavárnou Peklo má kromě komunikačního charakteru i potenciál místa pro zdržení se a posezení právě před kavárnou. Proto v tomto prostoru navrhujeme umístění dřevěného plata sloužícího pro kavárnu, vstup do objektu Obecního úřadu od něj opticky oddělujeme prvky mobiliáře. Stávající komunikaci pro pěší rozšiřujeme, tak aby mohla sloužit cyklistům a pěším. Od komunikace II.třídy ji oddělujeme zídkou reagující na terén a zelení.

Jihovýchodní část v blízkosti objektu pošty má i v současné podobě příjemné měřítko. Samostatně stojící budova pošty a historický rodinný dům č.p.102 má potenciál sloužit jako alternativa návsi. Stávající dlážděnou plochu zmenšujeme a navrhujeme jednosměrnou komunikaci s podélným stáním, chodník a travnatou plochu. Venkovní posezení cukrárny se rozšiřuje a obklopuje ji od východu na západ. Travnaté plochy jsou doplněny kompozičně umístěnou vzrostlou zelení vhodného druhu.

Místní komunikace je zvednutá v části „malé návsi“ na úroveň -20mm od chodníku, tak aby došlo k přirozenému propojení objektu pošty a historického domu č.p.102. Zároveň zvednutí komunikace slouží ke zklidnění dopravy.

Dopravní řešení

Před budovou obecního úřadu bude sjezd ze silnice II. třídy oproti stávajícímu stavu pozvolnější. To je zapříčiněno pozvolným stoupáním pěší komunikace od Kulturního domu k lávce pro pěší. Zvýšení terénu v severní popisované části území bude eliminovat výškové rozdíly mezi venkovní plochou a podlahou vstupu do kavárny Peklo, vstupu do OÚ a do ordinace praktického lékaře. Na obslužnou komunikaci s mírným sklonem spádovaným k hasičské zbrojnici navazuje parkovací plocha. Materiálově a významově bude chodník nadřazen nad komunikaci sjezdu.

Z východní strany se ulice Malá strana výškové zvedá na úroveň pěší dopravy, zklidněnou silniční komunikaci protíná plocha určená pro konání kulturních akcí na návsi. Zklidněná doprava v úrovni chodníku (výškový rozdíl 20mm) končí za dětským hřištěm, zde je zpět profil komunikaci vymezen obrubou. Na komunikaci jsou při jízdě ve směru východ západ po levé straně napojeny parkovací ploch, z důvodu kumulace počtu míst na malé ploše se používá kolmé parkování. Na zklidněnou se napojují komunikační propojky mezi kostelem/školou, školou/prodejnou potravin, prodejnou potravin/sportovní halou. V rámci bezpečného provozu chodců se v území návsi mění poloha jednoho přechodu pro chodce a další dva se nové navrhují v šíři 3,0 m (s ověřením rozhledových poměrů). Záměrem je plynulý průchod návsí a jejími částmi, konkrétně mezi hlavní plochou před hospodou a prostorem v okolí budovy pošty.

Změny organizace dopravy se navrhují v prostoru kolem budovy pošty a historického domu č.p.102. Vozovka Mrtvé uličky se zvedá do úrovně chodníku a zklidňuje se až k místu, kde se střetává s pěší komunikací vedoucí od severu. Z Mrtvé uličky je možné vybočit do jednosměrné komunikace s podélný parkovacím stáním obsluhující objekt pošty s lékárnou. Jednosměrná komunikace ústí do silnice II. třídy, přičemž křižuje pěší komunikaci. Pěší komunikace je významově a materiálové nadřazena nad komunikaci silniční – podpora chodců. Z jednosměrné komunikace je umožněn příjezd do vjezdů do rodinných domů. Pěší komunikace i plocha pro posezení jsou 20mm nad zklidněnou vozovkou.

Parkování

Celkem (včetně stávajících) je na návsi 46 (53) parkovacích míst:

 1. kolmé parkovací stání podél jižní strany ulice Malá strana, u kostelní zahrady – celkem 11
 2. kolmé parkovací stání podél jižní strany ulice Malá strana, před školou – celkem 10
 3. kolmé parkovací stání podél jižní strany ulice Malá strana, za prodejnou potravin – celkem 5
 4. kolmé parkovací stání před budovou prodejny potravin – celkem 8
 5. kolmé parkovací stání před budovou Obecního úřadu – celkem 5
 6. podélné parkovací stání podél jednosměrné komunikace u objektu pošty – propojka s ulicí Mrtvá ulička – celkem 7
 7. alternativně využití plochy u kostelní zahrady na štěrkovém trávníku – 7 míst

Při návrhu studie bylo postupováno striktně dle platné vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Jsou zde navrženy vymezené parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Z celkového počtu 46 parkovacích míst jsou 4 místa vyčleněna pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Barevné a materiálové řešení

Materiálové řešení povrchů je v celém prostoru sjednocené.

Jako základní materiálový prvek byla zvolena kamenná kostka – žula, plošná a velkoformátová dlažba. Použití kamenné kostky je nadčasové a jako takové vhodné do vesnické zástavby i v kombinaci s dlažbou zhotovenou moderní technologií.

Barevnost žulové kostky navrhujeme šedohnědou až žlutavou jako jemný základní odstín pro kombinaci s odstíny ostatních prvků.

V rámci realizačního projektu by byly jednotlivé typy materiálů blíže specifikovány.

 • Zklidněná komunikace – kamenná žulová kostka 10x10cm, barva šedohnědá až žlutavá, skládaná do vějířů
 • Chodníky – cementobetonová dlažba 300x300x80mm, barva šedá, skládaná na střih
 • Parkování – kamenná žulová kostka 10x10cm (v štěrkovém trávníku), šedohnědá až žlutavá, skládaná do řad
 • Dělení jednotlivých parkovacích míst je pomocí žulových kostek (souvislý pás) v barvě bílé
 • Bezpečnostní odstup silnice od chodníku, lemování plochy návsi, plochy přidružené (stojany na kola, vstup do OÚ, hospody a KD - kamenná kostka žulová mozaiková 5x5cm, barva šedohnědá až žlutavá, skládaná do řad
 • Plocha pro kulturní akce na návsi – velkoformátová cementobetonová dlažba 400x800mm, s vymývaným povrchem, skládaná na vazbu
 • Posezení před hospodou a kavárnou Peklo – prkenná podlaha na roštu, modřín, šířka prken 150mm
 • Výstražné pásy /nájezd do území/ - kamenná kostka 10x10cm, barva bílá – řezaná
 • Nově osazované obruby budou dle charakteru povrchu – u betonového chodníku - cementobetonové, barva šedá; u ostatních povrchů bude obrubu vytvářet žulová kostka
  • Pochozí plocha – štěrkový trávník
  • Zídka – u kostela kamenná
  • Zídka – obecní úřad betonová pohledová

ELLEMENT

 • Ing. arch. Hana Maršíková
 • Ing. arch. Jitka Ressová PhD. (ČKA 03117)
 • Ing. arch. Ondřej Stolařík
 • Ing. arch. Martin Velecký

Fotogalerie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soubory ke stažení


Aktuální hlášení
Vinař z Blatnice bude zítra, v pátek 17.11.2017, v době od 10,15 – 10,30 hod. před KD prodávat poslední burčák a svatomartinské víno. Vezměte si skleničky na ochutnávku zdarma.
Společnost E.ON Distribuce oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v naší obci přerušena dodávka elektrické energie v:
úterý 21.11.2017 od 7.30 do 12.30. hod. v části obce: střed obce vedle V-NET, MOEL
čtvrtek 23.11.2017 od 7.30 do 9.00 hod. v části obce: Mrtvá ulička
čtvrtek 23.11.2017 od 9.00 do 11.00 hod. v části obce: od Uh. Brodu, Dolní konec
čtvrtek 23.11.2017 od 11.30 do 13.00 hod. v části obce: Kůt, od přejezdu po bytovky, včetně MŠ, Hruška
čtvrtek 23.11.2017 od 13.00 do 15.00 hod. v části obce: Nad Mlýnem, bytovka a nová výstavba
pátek 24.11.2017 od 7.30 do 9.00 hod. v části obce: střed obce včetně OÚ, ZŠ, lékárna, pošta, Jednota, pohostinství, nádraží, VODO TOPO Horecký
Hlášení ze dne čtvrtek 13:34
Všechna hlášení